Komunikat Urzędu Gminy Stare Babice

udostępnij

Komunikat Urzędu Gminy Stare Babice

dotyczący wyroku z dnia 1 grudnia 2022 r.
Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie Henryka Kuncewicza – Przewodniczącego Rady Gminy
Stare Babice.

 

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IX Wydział Karny Odwoławczy oddalił apelację oskarżonego Henryka Kuncewicza i utrzymał w mocy wyrok I instancji wydany po rozpoznaniu sprawy Henryka Kuncewicza oskarżonego o to, że w dniu 01 lipca 2021 r. w Starych Babicach, będąc funkcjonariuszem publicznym – Przewodniczącym Rady Gminy Stare Babice przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że po podjęciu przez radnych uchwały rady gminy nr XXXV/360/2021 w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Stare Babice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 w ramach XXXV sesji rady gminy, w celu użycia za autentyczny przerobił powyższy dokument poprzez zmianę przegłosowanego uzasadnienia do uchwały na uzasadnienie, które nie było przekazane radnym przed rozpoczęciem sesji i nie podlegało głosowaniu, a następnie dokument taki podpisał jako autentyczny i polecił przekazanie go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Wojewodzie Mazowieckiemu i opublikowanie w BIP, czym działał na szkodę interesu publicznego.

 

Sąd uznając oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów:

  • „wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności” w zawieszeniu warunkowo na okres 2 lat tytułem próby;
  • „zobowiązał oskarżonego do informowania sądu o przebiegu okresu próby”;
  • „orzekł wobec oskarżonego zakaz zajmowania stanowisk w organach samorządu terytorialnego na okres 3 (trzech) lat”;
  • „postanowił o podaniu wyroku do publicznej wiadomości”.

 

Wyrok, z dniem 1 grudnia 2022 r., stał się prawomocny.