Komunikat w sprawie zabudowy działki nr 180

udostępnij

KOMUNIKAT URZĘDU GMINY

w sprawie zabudowy działki Nr 180

Szanowni Państwo,

            informujemy, że do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęła informacja o zamierzeniu budowy kompleksu budynków na działce nr 180 we wsi Janów. Inwestor powołuje się na przepisy COVID-19 – ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w art. 12 znosi szereg dotychczas obowiązujących regulacji z zakresu prawa budowlanego. Inwestor motywuje swoje działanie wpisaniem się w walkę z obecnie trwającą pandemią.

            Jako Wójt Gminy Stare Babice od samego początku byłem i jestem przeciwny zabudowie działki Nr 180. Pragnę podkreślić, że zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr V/33/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r., teren ten przeznaczony jest pod zalesienia – oznaczenie symbolem ZL1a.

            Rada Gminy Stare Babice również sprzeciwia się zabudowie ww. działki pod inwestycję mieszkaniową przez inwestora, co wynika wprost z Uchwały Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 stycznia 2020 r., numer: XVI/167/2020, w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej.

            Przedmiotowy obszar znajduje się pod szczególną ochroną na mocy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który 31 grudnia 2019 r. ustanowił plan ochrony rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota” obejmujący swoimi regulacjami również działkę nr 180.

            Informujemy również, że jesteśmy w stałym kontakcie ze Starostwem Warszawskim Zachodnim, które zgodnie z przepisami prawa wykonuje obowiązki organu administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku uzyskania nowych informacji, będziemy Państwa o sprawie informować na bieżąco.

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka