Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Babicach

udostępnij

WÓJT GMINY STARE BABICE

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Szkoły Podstawowej w Starych Babicach

Polna 40, 05-082 Stare Babice 

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, i § 6 oraz § 12  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).
  2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.)
  3. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Babicach” w terminie do dnia 17 czerwca 2020 r., w godzinach pracy Urzędu Gminy Stare Babice.
  4. Informacja o konkursie zostaje zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Babice stare-babice.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
  5. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.
  6. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa załączniku.

  7. W trakcie prowadzenia procedury związanej z niniejszym konkursem dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną.

  8. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stare Babice.

  9. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 103/2020