Konsultacje społeczne – uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

udostępnij
Konsultacje społeczne – uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 4 do 18 marca 2022 r.Wypełniony formularz konsultacji należy składać w terminie od 4 do 18 marca 2022 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”;
  2. osobiście w godzinach: 8.00–15.00 w jednej z delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”
  3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”;

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: dialog@mazovia.pl;
  2. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 43 79 474, 22 59 79 679, 22 59 79 683, e-mail: dialog@mazovia.pl. Szczegółowe informacje, w tym projekt uchwały i formularz konsultacyjny znajdują się tu.