Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

udostępnij

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. w okresie od 4 kwietnia 2022 r. do 8 lipca 2022 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie w okresie od 20 kwietnia do 27 maja 2022 r.

Dla Gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji wojskowej w dniach  09, 10, 11, 12 maja 2022 r.
Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest budynek Starostwa przy  ul. Poznańskiej 129/133,  05 – 850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22 – 733 72 79.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.

Do stawienia się przed komisją kwalifikacyjną wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w 2003 roku
 • mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 „b” ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę
  w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami
  lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r.
  w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017, poz. 944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

Wójtowi :

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeśli stawia się do kwalifikacji w innym terminie niż określony w wezwaniu).

Powiatowej Komisji Lekarskiej:

 • dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Sankcje karne:

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej
grzywnę w celu przymuszenia, albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję
do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przeniesienie do rezerwy:

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.