Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku

udostępnij

 

Od 1 stycznia 2021 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w których jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

W najbliższym czasie porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie telefonicznie w związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju.

 

Wymagania:

 • Do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego uprawnione są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 • Na czas obowiązywania stanu epidemii, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 

ZAPISY:

+22 733 72 83

 • Porady odbywają się co 30 minut
 • Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty
 • Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.
 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 • Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ lub

 

Punkt porad w naszej gminie znajduje się w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach.

 • Poniedziałek   14:00-18:00
 • Wtorek            14:00-18:00
 • Środa              14:00-18:00
 • Czwartek        10:00-14:00
 • Piątek              10:00-14:00

 

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej