Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem

udostępnij

  W Y K A Z

 

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność  Gminy została przeznaczona do najmu, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.

 

 

 

Opis i położenie

 

Blizne Łaszczyńskiego

działka gruntowa  niezabudowana

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

WA1P/00085009/9
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów część  działki nr ew.: 299/3
Powierzchnia nieruchomości  254 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice
Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została pod drogę gminną                   o symbolu 21-18 KDD.
Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w najem na okres 3 lat
Wysokość  czynszu miesięcznego Miesięczna  stawka czynszu netto – 90  zł. Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.
Warunki zmiany wysokości czynszu Czynsz wzrasta zgodnie z wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i według zasad obliczania tego wskaźnika, za okresy miesięczne.
Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu Opłaty miesięczne, płatne w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury.
Uwagi Umowa może być wypowiedziana przez Wynajmująca  z zachowaniem 1 miesięcznego  terminu wypowiedzenia w przypadku gdy przedmiot najmu  będzie niezbędny na cele szczególnie ważne dla gospodarki Gminy lub zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.