Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie

udostępnij

 

W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do oddania w użyczenie.

 

 

Opis i położenie

Stare Babice

nieruchomość niezabudowana

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

 

WA1P/00061711/9

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów  

1075

Powierzchnia nieruchomości  

0,3319 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.,:

nieruchomość o nr ew. 1075 z obrębu Stare Babice przeznaczona jest pod teren  usług celu publicznego (U1).

Forma przekazania nieruchomości i sposób  

Oddanie gruntu w użyczenie na  czas nieoznaczony.

Uwagi   

Nieruchomość oddana w użyczenie na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w celu  budowy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ośrodka rehabilitacyjno-terapeutycznego.