Nowe stawki podatków od nieruchomości

udostępnij

Na wczorajszej, XXIV sesji Rady Gminy radni uchwalili nowe stawki podatku od nieruchomości oraz wprowadzenie zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Stare Babice. Stawki, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. kształtują się następująco:

1) od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83 zł od 1 m² powierzchni (wzrost o 0,03 zł)
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,25 zł od 1 ha powierzchni, (wzrost o 0,16 zł)
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 zł od 1 m² powierzchni, (wzrost o 0,01 zł)
 •  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. poz.1398 oraz z 2019r. poz. 730 i 1696), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia     w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,10 zł od 1 m2 powierzchni; (wzrost o 0,12 zł)

2) od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, (wzrost o 0,30 zł)
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

-> dla powierzchni użytkowej od 1 do 500m2 włącznie we wszystkich budynkach lub ich częściach dla każdego podatnika – 18,02 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, (wzrost o 0,68 zł)

-> dla powierzchni użytkowej od 501m2 we wszystkich budynkach lub ich częściach dla każdego podatnika – 24,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, (wzrost o 3,84 zł)

-> zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, (wzrost o 0,36 zł)

-> związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,28 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, (wzrost o 0,16 zł)

 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,12 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,19 zł)

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

  • grunty, budynki lub ich części wykorzystywane dla celów przeciwpożarowych, z wyjątkiem wykorzystywanych na działalność gospodarczą;
  • grunty, budynki lub ich części wykorzystywane w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa, z wyjątkiem wykorzystywanych na działalność gospodarczą;
  • grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

 Jednocześnie informujemy, że stawki podatku nie były zwiększane od roku 2012 r. i nawet po podwyżkach pozostają najniższe wśród okolicznych gmin.