Fundusze sołeckie 2020

Fundusze sołeckie 2020

Zadania zaplanowane z funduszy sołeckich można znaleźć tutaj: Fundusze Sołeckie 2020 tabela 

Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego zostały uregulowane ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Ustawa ta stanowi zbiór jednolitych dla wszystkich gmin wiejskich zasad udziału mieszkańców wsi w współdecydowaniu o wydatkach części budżetu na dany rok.

Rada Gminy Stare Babice Uchwałą Nr VI/44/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zdecydowała o wyodrębnieniu  w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Decyzja Rady o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, podjęta w roku poprzedzającym rok, na który wyodrębnia się fundusz sołecki, jest ważna w każdym roku budżetowym (bez ograniczenia) następującym po roku, w którym została podjęta.

Szansę na wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego mają te sołectwa, które złożą odpowiednie pod względem formalnym wnioski.

Na co można przeznaczyć fundusz sołecki?

Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:

 • są zadaniami własnymi gminy,
 • służą poprawie życia mieszkańców,
 • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Podstawowy wymóg zgodności przedsięwzięć z zadaniami własnymi gminy jest spełniony wówczas, gdy zadania uchwalone przez sołectwa należą do spraw publicznych o znaczeniu lokalnym i jednocześnie nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W uzasadnieniu wniosku sołectwo wskazuje, czy dane przedsięwzięcie mieści się w zakresie zadań własnych gminy. Katalog tych zadań zawarty w cytowanym poniżej w art 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Katalog zadań własnych gminy:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1)      ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2)      gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3)      wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

4)      działalności w zakresie telekomunikacji;

5)      lokalnego transportu zbiorowego;

6)      ochrony zdrowia;

7)      pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

8)     wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

9)     gminnego budownictwa mieszkaniowego;

10)  edukacji publicznej;

11)  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

12)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

13)  targowisk i hal targowych;

14)  zieleni gminnej i zadrzewień;

15)  cmentarzy gminnych;

16)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

17)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

18)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej;

19)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

20)  promocji gminy;

21)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);

22)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Z czyjej inicjatywy może być uchwalony wniosek do funduszu sołeckiego?

Środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania uchwalone przez sołectwo we wniosku. Inicjatywę w składaniu propozycji do funduszu sołeckiego zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim posiadają:

 • sołtys,
 • rada sołecka,
 • 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Dobrą praktyką jest zgłoszenie na zebraniu wiejskim wniosku w formie pisemnej. Przedłożony w ten sposób wniosek powinien zawierać wymagane ustawą elementy (wskazanie przedsięwzięć, uzasadnienie, oszacowanie kosztów).

Zebranie wiejskie przyjmuje wniosek w drodze uchwały.

W ramach jednego wniosku zebranie może uchwalić więcej niż jedno przedsięwzięcie. Zważać należy na to by szacunkowy koszt realizacji zadań mieścił się w ramach środków z funduszu wyodrębnionych na dane sołectwo.

W jakim terminie należy złożyć wniosek do funduszu sołeckiego?

Wniosek, wraz z informacją o kosztach i uzasadnieniem jest przedkładany wójtowi w terminie do 30 września 2019 roku, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu na rok 2020.

Konsekwencją nie złożenia przez sołectwo w terminie do 30 września poprzedzającego rok budżetowy – wniosku do funduszu sołeckiego jest niewykorzystanie środków przypadających na sołectwo. Mieszkańcy takiego sołectwa nie będą mogli skorzystać również z procedury „ponownego złożenia wniosku”, gdyż nie zostały na ten cel zarezerwowane środki w budżecie gminy.

Kiedy wniosek zostanie odrzucony przez Wójta?

Wójt w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wnioski złożone do budżetu w ramach funduszu sołeckiego, które nie spełniają warunków określonych w art. 5 ust 2 – 4 ustawy
o funduszu sołeckim, a mianowicie gdy:

 • wniosek nie będzie uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa,
 • wniosek nie był uchwalony przez zebranie wiejskie,
 • we wniosku nie określono przedsięwzięć, nie oszacowano ich kosztów lub nie podano uzasadnienia,
 • wniosek złożony po 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
 • wniosek złożony po 31 października roku, w którego wniosek dotyczy w przypadku wniosku o zmianę przedsięwzięć.

Ponadto prawomocność podjętej uchwały w sprawie przyjęcia wniosku do funduszu sołeckiego jest sprawdzana w oparciu o statut oraz protokół z przebiegu zebrania wiejskiego.

Zebranie wiejskie powinno być zwołane i przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w statucie.

Do protokołu należy dołączyć listę uczestników zebrania w celu stwierdzenia czy liczba mieszkańców sołectwa biorących udział w zebraniu zapewniała statutowe kworum.

O fakcie nieuwzględnienia wniosku sołectwa wójt informuje sołtysa na piśmie podając przyczyny odrzucenia.

Wniosek odrzucono. Co dalej?

W terminie 7 dni od otrzymania pisma, sołtys może podtrzymać wniosek i skierować go do rady. Rada gminy rozpatruje wniosek w terminie 30 dni. W procedurze rozpatrywania wniosku przez radę w trybie art 5 ust. 9 ustawy o funduszu sołeckim brane są te same kryteria,
w oparciu o które wniosek rozpatruje wójt. Ponadto odrzuceniu podlega wniosek podtrzymany po upływie terminu. W przypadku podtrzymania wniosku przez radę, wójt jest związany z jego treścią.

Ponadto Sołtys ma możliwość skierowania wniosku do ponownego uchwalenia przez zebranie wiejskie, po czym przekazania go do rady, która tak jak przy podtrzymaniu ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Rada odrzuca wniosek, który został przekazany po upływie terminu 7 dni od dnia przekazania przez wójta informacji o odrzuceniu wniosku.

W przypadku przyjęcia przez radę wniosku do realizacji, wójt jest związany decyzją rady.

Czy sołectwa mogą w ramach funduszu sołeckiego realizować wspólne przedsięwzięcia?

W świetle art. 6 ustawy o funduszu sołeckim, sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia.

W tym celu każde z sołectw powinno uchwalić odrębny wniosek ze wskazaniem przedsięwzięć do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego położonego w tej samej gminie.

Zwołanie zebrania wiejskiego

Zgodnie ze statutami sołectw gminy Stare Babice, miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego podaje do publicznej wiadomości mieszkańcom sołtys co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa oraz gdy mieszkańcy zostali poinformowani o zwołaniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami statutu.

W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych  do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie (wynikającym ze statutu sołectwa), drugi termin wyznacza się w tym samym, w  tym przypadku  zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2020 dla poszczególnych sołectw 

 1. Babice Nowe                               52 847,48 zł
 2. Blizne Jasińskiego                          65 730,70 zł
 3. Blizne Łaszczyńskiego                   65 730,70 zł
 4. Borzęcin Duży                               65 730,70 zł
 5. Borzęcin Mały                              43 053,61 zł
 6. Janów                                            42 396,30 zł
 7. Klaudyn                                        65 730,70 zł
 8. Koczargi Nowe                             40 095,73 zł
 9. Koczargi Nowe-Bugaj                   20 902,36 zł
 10. Koczargi Stare                              65 730,70 zł
 11. Kwirynów                                     65 730,70 zł
 12. Latchorzew                                   65 730,70 zł
 13. Lipków                                          65 730,70 zł
 14. Lubiczów                                      18 864,71 zł
 15. Mariew, Buda                              36 612,00 zł
 16. Stanisławów                                 23 071,48 zł
 17. Stare Babice                                 65 730,70 zł
 18. Topolin                                         30 696,24 zł
 19. Wierzbin                                       43 382,26 zł
 20. Wojcieszyn                                   65 730,70 zł
 21. Zalesie                                          24 977,67 zł
 22. Zielonki-Parcela                           64 810,47 zł
 23. Zielonki Wieś                                57 580,09 zł   

Ramowy harmonogram przyjęcia Funduszu Sołeckiego

Data

Osoby odpowiedzialne

Opis działań

Do 31 lipca

Wójt

Przekazanie sołtysom informacji o wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo.

Do 30 września

Sołtys, rada sołecka
(albo 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa)

Uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem oraz przekazanie wniosku wójtowi.

Do 31 grudnia

Rada Gminy, Wójt

Uchwalenie budżetu gminy, w którym przewidziano środki do wykorzystania w ramach funduszu sołeckiego.

Do końca następnego roku

Wójt, sołtys i rada sołecka

Realizacja przedsięwzięć przewidzianych
w ramach funduszu sołeckiego.

 Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Biura Obsługi Rady Gminy

Anna Błażejewska tel. 22 730 80 28, a.blazejewska@stare-babice.pl

Marta Meserszmit tel. 22 730 80 67, m.meserszmit@stare-babice.pl

Informacje:

Terminarz zebrań wiejskich

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim

Wzory dokumentów:

Wniosek sołectwa

Uchwała Zebrania Wiejskiego

Protokół z Zebrania wiejskiego

Lista obecności na zebraniu wiejskim

Uchwała Zebrania Wiejskiego w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć lub zmianę zakresu przedsięwzięć

Wniosek sołectwa o zmianę przedsięwzięć lub zmianę zakresu przedsięwzięć

Dodatkowy wzór wniosku 15 mieszkańców sołectwa

 

 

 

 

FUNDUSZE SOŁECKIE – PODSTAWY PRAWNE:

 
 
 
TABELA – fundusz sołecki 2019 dla sołectw
 
WZORY DRUKÓW