Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

udostępnij

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami.

Celem stworzenia centralnej bazy będzie poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Obowiązek ten będzie miał zastosowanie w odniesieniu do budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji licząc od 1 lipca 2021 r., natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Deklarację będzie można złożyć on-line za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, lub w wersji papierowej w urzędzie gminy – wypełniony dokument będzie można złożyć osobiście w UG w Starych Babicach lub wysłać pocztą na adres urzędu Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak:
– imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
– adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
– numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
– adres e-mail (opcjonalnie).

Szczegółowe informacje na temat CEEB, można uzyskać na stronie internetowej:  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
Do pobrania: Formularz zgłoszenia  do CEEB