Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii

udostępnij

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) oraz
art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), a także art. 72 ust. 6 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247,
z późn. zm.),

Minister Rozwoju i Technologii

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 21 grudnia 2021 r., znak: DLI-III.7620.9.2020.KS.25, uchylającą
w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy
decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 41/SPEC/2019 z dnia 8 maja 2020 r., znak: WI-I.747.3.8.2020.JK,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla zamierzenia
pn.: „budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa Rembelszczyzna – Mory w ramach inwestycji »budowa
gazociągu Rembelszczyzna Mory – Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
na terenie województwa mazowieckiego«”.
Z treścią decyzji Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2021 r. oraz aktami sprawy można
zapoznać się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, we wtorki,
czwartki i piątki, w godzinach od 9.00 do 15.30, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod
numerem telefonu (22) 522 52 00, jak również z treścią ww. decyzji – w Biuletynie Informacji
Publicznej Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwojtechnologia/
obwieszczenia-decyzje-komunikaty, oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na
lokalizację inwestycji, tj. w Urzędzie m.st. Warszawy, Urzędzie Gminy Jabłonna, Urzędzie Miejskim
w Łomiankach, Urzędzie Gminy Nieporęt, Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim oraz Urzędzie
Gminy Stare Babice.
Ponadto zawiadamiam, iż właściwym w przedmiotowej sprawie – stosownie do treści rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1945) – jest obecnie Minister Rozwoju
i Technologii.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji