Inwentaryzacja źródeł ciepła

 

 

2020

 

 

 

Szanowni Państwo,

przypominamy o prowadzonej inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Stare Babice, zakończenie zbierania danych przewidziane jest na 31 marca 2021r.
Na dzień 25 stycznia 2021 r. uzyskaliśmy dane od ponad 70% nieruchomości z terenu Gminy Stare Babice.  

Poniżej kilka istotnych informacji, które mamy nadzieję rozwieją Państwa wątpliwości.

Obowiązek inwentaryzacji źródeł ciepła został nałożony na Gminy w Uchwale nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. która została uchwalona m.in. na podstawie art. 84 ust 1 i art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 i 1378)

Dokładnie zał. Nr 5 pkt 1.1.1. ww. uchwały wskazuje, iż za wykonanie działania odpowiedzialne są samorządy gmin, podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne

Ponadto w ww. załączniku pkt 3. Wskazane jest: Podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne niebędące podmiotami korzystającymi ze środowiska zobowiązane są do :

  • współpracy z organami samorządu gminnego przy realizacji WMaOePow „Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej”
  • przekazywania wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszystkich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę.

 

Należy podkreślić że Urząd Gminy Stare Babice w roku 2020 uzyskał dofinansowanie na przeprowadzenie inwentaryzacji w wysokości 198 tys. zł, z uwagi na ogłaszanymi obostrzeniami w związku z trwającym stanem epidemii Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na wydłużenie czasu na przeprowadzenie inwentaryzacji. Na terenie Gminy Stare Babice inwentaryzacja będzie trwała do 31 grudnia 2020r.

przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu:

Energomix Sp. z o.o.
ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

Nr telefonu 722 007 120 / 722 027 400

e-mail (Gmina Stare Babice): inwentaryzacja.starebabice@energomix.pl

Bezpośredni link do ankiety : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTE07oqdRzXxXjscL9HYlrmrKtBnxEGwPWST4Q2z9tFO28bw/viewform

Ankieta aktywna dla mieszkańców

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Stare Babice, wszystkie dane osobowe zebrane podczas inwentaryzacji zostaną przekazane do Urzędu Gminy a wykonawca firma Energomix Sp. z o.o. nie będzie w żaden sposób korzystać z danych osobowych pozyskanych w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji.

Niezwykle istotne jest przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła z jak największą starannością oraz dokładnością dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety online lub udzielenie informacji ankieterom osobiście. W tak trudnym czasie dodatkowo został stworzony prosty formularz w wersji PDF, dla osób które nie chcą lub nie mogą wypełnić ankiety online czy spotkać się z ankieterem. Wypełniony formularz można przesłać do Urzędu Gminy w wersji papierowej, e-mailem (ros@stare-babice.pl) lub e-PUAP. W razie ew. wątpliwości prosimy o ich kierowanie na adres mailowy ros@stare-babice.pl

Drodzy Państwo, nie ma obowiązku wpuszczania ankieterów do domów czy innych zabudowań, informacje można przekazać na świeżym powietrzu z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych – w takim przypadku dobrze jest przygotować ze sobą np. zdjęcie tabliczki znamionowej z pieca, dokumentację techniczną oraz informację dot. ilości zużytych paliw rocznie. Ankieterzy wyposażeni są w środki ochrony bezpośredniej a samo przeprowadzenie ankiety nie wymaga żadnego kontaktu bezpośredniego (np. nie ma konieczności podpisania ankiety).

Zgodnie z wytycznymi do przygotowania inwentaryzacji przygotowanymi przez Urząd Marszałkowski:

Uwaga! Dla lokali lub budynków, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji, za sposób ogrzewania uznaje się wykorzystanie najbardziej emisyjnego źródła bezklasowego (czyli tzw. kopciucha).

Zadanie pn: „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stare Babice” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”