OGŁOSZENIE dot. terminu zakończenia okresu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów MPZP

udostępnij

Stare Babice, 10.07.2020 r.

RPP.6721.46.2020

 OGŁOSZENIE

dot. terminu zakończenia okresu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • części wsi Janów,
 • części wsi Latchorzew
 • części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w nawiązaniu do ogłoszenia nr RPP.6721.18.2020 z dnia 16.04.2020 r. dot. wydłużenia okresu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów, części wsi Latchorzew oraz części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza” zawiadamiam:

 • Termin wyłożenia ww. planów trwa do dnia 14 sierpnia 2020 r.
 • Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2020 r. w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A:
 • o godz. 15:00 – mpzp części wsi Janów,
 • o godz. 16:00 – mpzp części wsi Latchorzew,
 • o godz. 17:00 – mpzp części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”.
 • Termin składania uwag do ww. planów upływa 31 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. włącznie.

UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do Sali Widowiskowej).

Zastępca Wójta

(-) Tomasz Szuba

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej w Domu Kultury Stare Babice zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa.

Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko, nr telefonu oraz obszar, którego dotyczy dyskusja.

Zapisy pod nr telefonu: 22 730-80-03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl  w terminie do 5 sierpnia 2020 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279