Ogłoszenie dot. wydłużenia okresu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów MPZP części wsi Janów, Latchorzew i Stare Babice obszar „Koczarska-Sienkiewicza”

udostępnij

O G Ł O S Z E N I E

 dot. wydłużenia okresu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • części wsi Janów,
  • części wsi Latchorzew,
  • części wsi Stare Babice obszar „Koczarska-Sienkiewicza”.

W związku z trwającym i przedłużającym się stanem epidemii, wydłużam terminy określone w opublikowanych w Gazecie Babickiej numer 2 (282) luty/marzec 2020 ogłoszeniach nr RPP.6721.8.2020 oraz RPP.6721.9.2020 z dnia 11.02.2020 r. dotyczących ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów oraz części wsi Latchorzew, a także opublikowanym w Gazecie Babickiej numer 3 (283) ogłoszeniu nr RPP.6721.17.2019/2020 z dnia 16.03.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”. Ustalam następujące modyfikacje:

  • Termin wyłożenia wszystkich ww. projektów planów do publicznego wglądu zostaje wydłużony do odwołania,
  • Terminy dot. zakończenia wyłożenia, dyskusji publicznych oraz nieprzekraczalnego terminu składania uwag zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy (www.stare-babice.pl), w BIP (starebabice.bip.net.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
  • Sposób składania uwag pozostaje bez zmian.

Określenie dokładnych terminów poszczególnych, obligatoryjnych elementów procedury planistycznej związanych z wyłożeniem projektów do publicznego wglądu, będzie możliwe po unormowaniu się stanu zagrożenia epidemiologicznego i zniesieniu obecnie obowiązujących obostrzeń związanych z ograniczeniem mobilności oraz zakazem zgromadzeń.
Przypominam, że przez cały okres trwania wyłożenia, istnieje możliwość samodzielnego zapoznania się z projektami planów miejscowych, które udostępnione są w formie elektronicznej na stronie www.stare-babice.pl (zakładka „zagospodarowanie przestrzenne”) i w biuletynie informacji publicznej www.starebabice.bip.net.pl (zakładka „planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”). W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcam także do kontaktu z Referatem Planowania Przestrzennego – nr. tel. 22 722 90 04 lub email rpp@stare-babice.pl.

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka

Załącznik:

Ogłoszenie_zmiana_Janow, Latchorze, Stare Babice