Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Stare Babice

udostępnij

Stare Babice, dnia 29 września 2020 r.

 

RZP.524.6.2020

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Stare Babice

 

Realizując Uchwałę Nr XLIV/420/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie
szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Stare Babice w dniu 29 września 2020 r. ogłasza:

konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Przedmiotem konsultacji będzie „Program współpracy Gminy Stare Babice
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 r.”
 2. Konsultacje mają na celu uzgodnienia zakresu współdziałania, form współpracy, a także ustalenia priorytetowych zadań publicznych w „Programie współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 r.”
 3. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( U. z 2020 r. poz. 1057), zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Babice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32. Konsultacje będą trwały od 30 września 2020 r.
  do 14 października 2020 r. W tym terminie możliwe jest zgłaszanie wszelkich uwag i opinii dotyczących ww. programu. Uwagi oraz opinie prosimy składać do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub przesłać na adres:
  zamowienia.publiczne@stare-babice.pl na załączonym Formularzu Konsultacji.
 4. Konsultacje obejmują zasięgiem Gminę Stare Babice.

Załączniki do pobrania: https://starebabice.bip.net.pl/?c=459

 

Wójt Gminy Stare Babice

                                                                                                                      (-) Sławomir Sumka