Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1

udostępnij

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin oraz uchwały Nr XVIII/174/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 10 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, znajdujący się pomiędzy ul. Warszawską, ul. Spacerową, ul. Trakt Królewski i ul. Królewicza Jakuba.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się:
w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 16:00 w Sali widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A.

 

UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do Sali Widowiskowej).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

  • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2020 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 21 września 2020 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Zastępca Wójta

Tomasz Szuba

Załączniki do planu na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=863#

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej w Domu Kultury Stare Babice zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa.

Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko, nr telefonu oraz obszar, którego dotyczy dyskusja.

Zapisy pod nr telefonu: 22 730-80-03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl  w terminie do 25 sierpnia 2020 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279