Ogłoszenie ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w rejonie parku gminnego

udostępnij

Znak sprawy: RPP.6721.23.2023                                                                                                                                                          Stare Babice, dnia 15 marca 2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części wsi Stare Babice w rejonie parku gminnego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko
 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr LVII/615/2023 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w rejonie parku gminnego.

 

Wnioski mogą być wnoszone w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r.:

  • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: rpp@stare-babice.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Stare Babice.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

 

Uchwała oraz załącznik graficzny określający obszar objęty planem są dostępne na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/?c=646

 

W związku z realizacją przez Wójta Gminy Stare Babice czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, informuję, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice pod adresem: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279 w zakładce RODO – Ochrona Danych Osobowych.