Oświadczenie Urzędu Gminy Stare Babice w sprawie wydanego komunikatu inwestora – działka 180

udostępnij

W odniesieniu do Oświadczenia Inwestora prowadzącego prace na terenie działki o nr ew. 180 w miejscowości Janów gmina Stare Babice pragniemy przedstawić rzetelne informacje z w/w prac.

Urząd Gminy Stare Babice nie posiada informacji czy w/w inwestycja jest legalna, w tej kwestii zostały złożone zawiadomienia o możliwości popełnienie wykroczenia do Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach w dniu 15 września 2020r. oraz zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie w dniu 9 września 2020r.  Należy zatem wstrzymać się z oceną legalności inwestycji do czasu prawomocnych rozstrzygnięć w/w właściwych organów. 

Przepis na który powołuje się inwestor tj. ustawę zwaną Tarczą Antykryzysową 2.0, zdejmował obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a także o działalności leczniczej. Przepis ten nie uchylał aktów prawa dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska.

Inwestor oświadczył, że „inwestycja nie wpłynie negatywnie na krajobraz przyrodniczy”. Niestety inwestor nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających to stwierdzenie. Przed tutejszym organem nie toczyło się również żadne postępowanie mogące ten stan potwierdzić lub mu zaprzeczyć.

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota” został wprowadzony miedzy innymi zakaz brzmiący: „w obrębie otuliny rezerwatu należy zachować przeznaczenie i użytkowanie gruntów jako tereny leśne, natomiast działkę ewidencyjną nr 180 z obrębu Janów jako teren zalesień, z możliwością pełnienia przez otulinę funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych (bez obiektów kubaturowych) z terenowymi urządzeniami turystycznymi jako miejsca odpoczynku z wiatami i sanitariatami, ławki, pomosty, wieże obserwacyjne, informacje planszowe, oznakowanie i drogowskazy”. Zatem zapisy w/w zarządzenia wbrew opinii inwestora bezpośrednio obejmuję teren przedmiotowej działki.

W dniu 8 września 2020r. w trakcie wizji lokalnej na przedmiotowym terenie stwierdzono wykonywane prac za pomocą ciężkiego sprzętu mechanicznego (mulczer leśny), usuwanie zadrzewień jak i roślinności niskiej oraz biorąc pod uwagę informację o gatunkach dziko występujących na tym terenie zwierząt w tym gatunkach objętych ochroną prawną na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183, z późn. zm.) trudno zgodzić się z inwestorem, że wszelkie prowadzone na terenie działki ew. nr 180 w miejscowości Janów prace nie spowodują zagrożeń zewnętrznych dla rezerwatu.

Ponadto nadmienić należy, że informacja inwestora o realizacji inwestycji w Porąbce (województwo śląskie), której celem będzie wsparcie i pomoc osobom z COVID-19, w ocenie tutejszego organu nie ma znaczenia prawnego w sprawie prowadzonych prac na terenie działki o nr ew. 180 w miejscowości Janów gmina Stare Babice. Jednak w celu dokładnej weryfikacji tych doniesień w dniu dzisiejszym wysłaliśmy do Starostwa Powiatu w Bielsku-Białej prośbę o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących tego zamierzenia inwestycyjnego. Po uzyskaniu odpowiedzi przedmiotowa korespondencja zostanie zamieszczona na naszych portalach. Na chwile obecną na stronie inwestora www można zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat tej inwestycji, gdzie jak widać nie ma żadnych informacji o przeciwdziałaniu COVID-19.

Miejsce prowadzenia prac zlokalizowane jest na terenie strefy zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870, z późn. zm.). Załącznik nr 29 do w/w Rozporządzenia dokładnie opisuje przebieg granic Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie gminy Stare Babice i nie ma w nim zapisów o wyłączeniu z obszaru chronionego działki nr 180 w miejscowości Janów.

Na terenie ww. formy ochrony przyrody obowiązuje szereg ograniczeń wynikających z w/w Rozporządzenia, w tym m. in. zakaz zabijania dziko występujących zwierząt ale również zakaz  niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych. Działania te podlegają karze aresztu albo grzywny na podstawie art. 127 pkt 1 lit. d) oraz art. 131 pkt 8 i 14 ustawy o ochronie przyrody.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy urzędu gminy stare Babice przeprowadzili wizję w terenie w dniu 8 września 2020 r. podczas której, jak wyżej wspomniano, stwierdzono wykonywane prac za pomocą ciężkiego sprzętu mechanicznego, usuwanie zadrzewień jak i roślinności niskiej. O tym czy dane drzewo można usunąć bez uzyskiwana stosownych zezwoleń czy zgłoszeń decyduje obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od poziomu terenu. Sposób w jaki dane drzewo wyrosło tj. sukcesja naturalna tzw. ”samosiejka” czy celowe nasadzenie nie ma w tym przypadku znaczenia. Zapisy z „raportu” na które powołuje się inwestor są w rzeczywistości zapisami z protokołu z oględzin które odbyły się w dniu 4 września 2020 r. (to jest przed rozpoczęciem prac ziemnych przez inwestora) w związku z prowadzeniem innego postępowania administracyjnego na tym terenie i nie ma w nim zapisów o nawłoci kanadyjskiej która zaburza lokalny ekosystem.