Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2023 r.

udostępnij

Zarządzenie nr 32/2023

Wójta Gminy Stare Babice

z dnia 23 stycznia 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024”

           

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), i art. 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, z późn. zm.)  oraz uchwały nr XXXVII/376/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 30 kwietnia 2014 r. poz. 4446)  zarządzam, co następuje:

 

 • 1
 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego o nazwie: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024”.
 2. Regulamin konkursu stanowi załącznik do uchwały XXXVII/376/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
 3. Warunki realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, opisane są w treści ogłoszenia, które stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 • 2

W celu oceny złożonych w konkursie ofert powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 • Magdalena Lech – Przewodniczący Komisji;
 • Kamil Sagan – Członek Komisji;
 • Bożenna Pyć – Członek Komisji.

 

 • 3

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 3, publikuje się poprzez umieszczenie jego treści:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy;
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 • 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek Urzędu Gminy Stare Babice.

  

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

Załączniki:
Zarządzenie oraz ogłoszenie