PESEL DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY | PESEL ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

udostępnij

Jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś(-aś) do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w twoim kraju?
Możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi Ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Ви громадянин України і прибули до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями у вашій країні?
Ви можете отримати номер PESEL, який дозволить вам, наприклад, скористатися послугами охорони здоров’я, соціальної допомоги або створити компанію в Польщі. У той же час ви можете отримати надійний профіль, який дозволяє вирішувати багато офіційних справ через Інтернет.

 

W Urzędzie Gminy Stare Babice nadawanie numeru PESEL odbywa się wyłącznie po uprzednim zapisaniu się pod numerem telefonu 509-926-191, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-15.00.

В офісі ґміни Старе Бабице номер PESEL присвоюється лише після попередньої реєстрації за номером телефону 509-926-191, працює з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 15:00.

 

Wniosek powinien być wypełniony wielkimi literami w alfabecie łacińskim i czytelnie podpisany (własnoręcznie). 

Заява має бути заповнена великими літерами латинського алфавіту та розбірливо підписана (від руки).

UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

RUS Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

UKR Заява на номер PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

RUS Заява на номер PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

 

Kiedy możesz uzyskać PESEL?

Jeśli:

 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub
 • jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

Co musisz przygotować?

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (plik .pdf, 517 kB). Wniosek możesz też dostać w dowolnym urzędzie gminy.
 • Możesz też pobrać wniosek w rosyjskiej wersji językowej (plik .pdf, 549 kB).
 • Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Dane, które wpiszesz we wniosku:
  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
  • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
 • Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
 • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.

Jeśli we wniosku będą jakieś braki – urzędnik poprosi o ich uzupełnienie. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku – jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

Co musisz zrobić

Wniosek musisz złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

 1. Wypełnij wniosek, przygotuj potrzebne dokumenty oraz zdjęcie – szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 2. Na wniosku złóż własnoręczny podpis.
 3. Złóż wniosek w dowolnym urzędzie gminy – szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
 4. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.
 5. Otrzymasz wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL.
 6. Jeżeli masz ukończone 18 lat, na wniosku możesz wyrazić zgodę na:
 • wprowadzenie danych (adres e-mail, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych. Informacje o Rejestrze Danych Kontaktowych znajdziesz w sekcji Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych;
 • potwierdzenie profilu zaufanego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co to jest profil zaufany.

 

Co to jest profil zaufany.

Profil zaufany – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.

Do czego służy profil zaufany?

 1. W Internecie pełni tę samą funkcję, co dokument tożsamości.
 2. Pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem, który jest równoważny prawnie z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).

Jeżeli we wniosku zaznaczysz, że chcesz potwierdzić profil zaufany:

 • Na numer telefonu komórkowego podany we wniosku przyjdzie wiadomość SMS z jednorazowym kodem. Kod podaj urzędnikowi.
 • Na podany we wniosku adres e-mail przyjdzie jednorazowy kod, który możesz, ale nie musisz podać urzędnikowi (jeżeli nie możesz odebrać tego kodu, to urzędnik i tak potwierdzi twój profil zaufany).
 • Otrzymasz wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego.
 • Urzędnik poprosi cię o podpisanie zobowiązania, że nie udostępnisz swojego profilu zaufanego innej osobie (na drugim egzemplarzu wydruku).

Kiedy twój profil zaufany będzie gotowy, otrzymasz dodatkowe informacje:

 • na podany we wniosku adres e-mail, w kolejnej wiadomości, otrzymasz nazwę użytkownika (login) oraz potwierdzenie, że twój profil zaufany jest gotowy;
 • na numer telefonu komórkowego podany we wniosku otrzymasz kolejną wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do aktywacji profilu zaufanego (nie musisz aktywować profilu zaufanego od razu).

Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji twoje dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z tobą, by powiadomić cię o:

 • dokumentach gotowych do odbioru, 
 • rozpatrzeniu złożonych wniosków, 
 • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Pamiętaj! RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich ma tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. 

 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy?fbclid=IwAR2JlAMoSQP77FCy-Z3LvBhz1q9PguN2MOxHkQEFTWnYNdZ7lxMXfajrwkk

 

Коли можна отримати PESEL?

якщо:

 • Ви є громадянином України або
 • ви є громадянином України і маєте картку поляка, або
 • Ви є членом найближчої родини громадянина України, який має картку поляка, або
 • ви є дружиною громадянина України, але не маєте громадянства Україниі ви прибули в період з 24 лютого 2022 року на територію Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями у вашій країні.

Що потрібно підготувати?

  • ім’я та прізвище,
  • Дата і місце народження,
  • країна народження та громадянство,
  • дата в’їзду до Польщі,
  • Український реєстраційний номер – якщо є,
  • для отримання довіреного профілю – контактні дані: адреса електронної пошти та польський номер телефону.
 • Якщо ви заповнюєте заяву від імені неповнолітнього (дитини до 18 років), надайте дані батьків та/або особи, яка фактично доглядає за дитиною.
 • Кольорове фото на фотопапері розміром 35 х 45 мм (ширина х висота) і – якщо ви на фото в темних окулярах або капелюсі – відповідний сертифікат. Перевірте, яким умовам має відповідати фотографія.

Якщо в заяві є недоліки – секретар попросить їх доповнити. Управління може не обробити вашу заявку – якщо заявка не відповідає офіційним вимогам.

Пам’ятайте! Ваші відбитки пальців будуть зняті, коли ви подасте заявку.

Що ти повинен зробити

 1. Заповніть заявку, підготуйте необхідні документи та фото – деталі можна знайти в розділі Що потрібно підготувати.
  Заяву необхідно подати особисто. Присутність дитини віком до 12 років при поданні заяви не обов’язкова – крім випадків, коли її особу встановлять на підставі декларації. Заява від імені дитини подається одним із батьків, опікуном, працівником пробації, тимчасовим опікуном, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особою, яка фактично здійснює опіку над дитиною. У дітей до 12 років відбитки пальців не беруть.
 2. Поставте на заяві власноручний підпис.
 3. Подайте заявку в будь-якому муніципальному управлінні – деталі можна знайти в розділі Куди ви подаєте заяву.
 4. Продавець візьме ваші відбитки пальців.
 5. Ви отримаєте роздруківку підтвердження надання номера PESEL.
 6. Якщо вам більше 18 років, у заявці ви можете погодитися на:
 • внесення даних (адреса електронної пошти, номер мобільного телефону) до реєстру контактних даних. Інформацію про Реєстр контактних даних можна знайти в розділі Що таке Реєстр контактних даних;
 • підтвердження довіреного профілю. Додаткову інформацію див. у статті Що таке надійний профіль.

Що таке надійний профіль. 

Довірений профіль – цифровий інструмент, який дозволяє вирішувати офіційні справи онлайн, не виходячи з дому. Для чого призначений надійний профіль? 

1. В Інтернеті він виконує ту ж функцію, що і документ, що посвідчує особу.

2. Дозволяє підписати електронний документ підписом, юридично еквівалентним власноручному підпису (тільки для державних осіб).  

Якщо ви вказуєте в програмі, що хочете підтвердити надійний профіль: 

• На вказаний у додатку номер мобільного телефону буде надіслано SMS-повідомлення з одноразовим кодом. Дайте код клерку. 

• На адресу електронної пошти, вказану в додатку, буде надіслано одноразовий код, який ви можете, але не обов’язково надавати посадовій особі (якщо ви не можете отримати цей код, посадова особа все одно підтвердить ваш надійний профіль ). 

• Ви отримаєте роздруківку підтвердження створення довіреного профілю. 

• Посадовець попросить вас підписати зобов’язання не ділитися своїм довіреним профілем з іншою особою (на другому примірнику роздруківки.  Коли ваш надійний профіль буде готовий, ви отримаєте додаткову інформацію: 

• на адресу електронної пошти, вказану в додатку, в наступному повідомленні ви отримаєте ім’я користувача (логін) і підтвердження, що ваш довірений профіль готовий; 

• на номер мобільного телефону, вказаний у додатку, ви отримаєте ще одне SMS-повідомлення з одноразовим паролем для активації довіреного профілю (не потрібно відразу активувати довірений профіль.  

Що таке Реєстр контактних даних

Реєстр контактних даних (РДК) — це база даних, завдяки якій ви можете бути впевнені, що державна адміністрація має доступ до ваших поточних контактних даних. Для чого адміністрації потрібні ваші контактні дані? Вони дозволяють швидко та ефективно зв’язатися з вами, щоб сповістити вас про: 

• документи, готові до інкасації, 

• розгляд поданих заяв, 

• необхідність доповнювати документи або інформацію з ваших питань, що проводяться в офісах. 

Пам’ятайте! RDK не використовуватиметься для надсилання вам маркетингових або рекламних оголошень, а лише для інформування про питання, які безпосередньо стосуються вас. Ваші дані в RDK безпечні. Доступ до них мають лише органи державного управління та суб’єкти, які виконують державні завдання.

Більше інформації на сторінці: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy?fbclid=IwAR2JlAMoSQP77FCy-Z3LvBhz1q9PguN2MOxHkQEFTWnYNdZ7lxMXfajrwkk