Polski Ład szczegóły pierwszego naboru wniosków

udostępnij

Znamy już wyniki Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W pierwszym naborze 2 z 3 złożonych przez nas wniosków otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 5 149 000 zł. Poniżej przedstawiamy szczegóły złożonych wniosków.

W ramach naboru można było złożyć maksymalnie 3 wnioski. Dofinansowanie z Programu przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach obszarów pogrupowanych od najbardziej do najmniej priorytetowych.

Złożyliśmy wnioski w ramach obszaru o największym priorytecie:

1) budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej,
2) budowa lub modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni,
3) budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego,
4) budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego,
5) budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja,
6) odnawialne źródła energii;

Gmina Stare Babice złożyła wnioski:

  1. Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej
  2. Rozbudowa infrastruktury wodnej
  3. Rozbudowa drogi gminnej ul. Trakt Królewski w Gminie Stare Babice

Wnioski zaakceptowane:

Projekt nr 1:

Nazwa inwestycji: Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice
Opis inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu zbiornika retencyjnego ścieków o pojemności  3000 m3. Zbiornik będzie w wersji dwukomorowej o pojemności 1500 m3 każda, przed ciągiem technologicznym Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach. Zbiornik zostanie wyposażony w pompy, mieszadła, systemy napowietrzania, ruszty z dyfuzorami oraz szafę zasilająco- sterowniczą.
Cel inwestycji to ochrona oczyszczalni ścieków przed przeciążeniem hydraulicznym w czasie nawalnych deszczy oraz ochrona wód Kampinoskiego Parku Narodowego przed podwyższonym ładunkiem ścieków oczyszczonych.

Wartość dofinansowania : 3 743 000 zł  brutto

Projekt nr 2:

Nazwa inwestycji: Rozbudowa infrastruktury wodnej w Gminie Stare Babice

Opis inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 500 m3 każdy, zlokalizowanych na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Starych Babicach, a wykonanych w formie naziemnych konstrukcji stalowych, wyposażonych w podłączenia do rurociągów SUW. Zostaną one zaopatrzone w armaturę oraz rozdzielnie zasilająco sterujące wraz z zadaszeniem i włączone do ciągu technologicznego przed pompami sieciowymi.
Cel inwestycji to zapewnienie odpowiednich rezerw retencyjnych wody uzdatnionej dla dób maksymalnych rozbiorów.

Wartość dofinansowania: 1 406 000 zł brutto

Niebawem otrzymamy wstępne promesy, następnie konieczne będzie wszczęcie przetargu.

Projekty nr 1 i 2 będą realizowane przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice.

Na zadania rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zostały przyznane pełne kwoty, o które wnioskowaliśmy.

Wniosek odrzucony:

Projekt nr 3:

Wniosek dotyczył rozbudowy drogi ul. Trakt Królewski (ok. 3 km) z częściową zmianą linii rozgraniczających, polegającej na wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnika dla pieszych, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów indywidualnych i publicznych, peronów autobusowych, budowie oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej. Uzasadnialiśmy, że droga ta stanowi bezpośrednie połączenie z dwoma innymi drogami: powiatową i gminną, jest to główne dojście i dojazd do pobliskiej szkoły podstawowej, a także Warszawy (ulica biegnie równolegle do drogi wojewódzkiej nr 580 przejmując z niej znaczną część ruchu drogowego), odbywa się nią transport zbiorowy i jest to ważny element sieci dróg gminnych.

Przewidziana wartość inwestycji wg kosztorysu: 20 295 000 zł brutto

Wnioskowana kwota dotacji w wysokości 95% inwestycji, czyli 19.280.250 zł.

Mimo dobrze przygotowanego wniosku i gotowych już projektów budowlanych dofinansowanie nie zostało przyznane na projekt nr 3, czyli „Rozbudowę drogi gminnej ul. Trakt Królewski w Gminie Stare Babice”.

Informujemy, że gmina Stare Babice będzie składała ten wniosek ponownie w drugim naborze.

Więcej informacji o Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:  https://www.bgk.pl/polski-lad/

Będą pieniądze na inwestycje samorządów. Rusza nowy rządowy program