„Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe” – konkurs dla Kół i Stowarzyszeń

udostępnij

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór do trzeciej edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę  Małżonki Prezydenta RP, którego tematem przewodnim są „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”.

Wzorem lat ubiegłych adresatami konkursu są:

Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;

Koła działające na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz

stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 12 marca 2023 r. – pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl

Co należy przesłać?

1) poprawnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową, której wzór określony został w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (w wersji *.pdf oraz *.doc/docx);

2) potwierdzenie wpisu Koła do odpowiedniego rejestru;

3) krótki amatorski materiał audiowizualny przygotowany i nagrany przez Koło, trwający nie dłużej niż 120 sekund, promujący działalność Koła. Materiał audiowizualny powinien również:

  1. a) zawierać nazwę KGW oraz logo (w przypadku Kół, które nie posiadają loga, należy wskazać nazwę),
  2. b) prezentować najważniejsze informacje o Kole, w tym profil działalności Koła,
  3. c) prezentować informacje o realizowanych przez Koło inicjatywach;

4) materiał audiowizualny, o którym mowa w pkt. 3, należy przesłać w formie jednego pliku, z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link przesłać w treści e-maila zawierającego kartę zgłoszeniową na adres e-mail konkurs.KGW@prezydent.pl Do Konkursu zostaną zakwalifikowane Koła, które spełnią łącznie powyższe warunki.

 

Więcej szczegółów na temat konkursu przeczytać można na stronie: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp

Materiały do pobrania:

Regulamin Konkursu
Karta zgłoszeniowa