Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin

udostępnij

RPP.6721.17.2021                                                                                       

Stare Babice, 16.02.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin oraz uchwały Nr XVIII/174/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin.

 

Wyłożenie projektu planu w niezbędnym zakresie:

 • zmiany ustaleń dla terenów MN2, MN3 i MNU w zakresie wysokości budynków w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • zmiany ustaleń w zakresie szerokości powiatowej drogi 1KDZ ul. Spacerowej,
 • zmiany ustaleń w zakresie liczby miejsc do parkowania dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w terenach MN2, MN3 i MNU,
 • doprecyzowania ustaleń dla parkowania zatrudnionych przy przedszkolach lub szkołach,
 • doprecyzowania wymagań dla powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie wielorodzinnej MW,
 • zmiany szerokości projektowanej drogi wewnętrznej 3KDW,
 • zmiany umiejscowienia wschodniej linii rozgraniczającej terenu 13MN2.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny – rysunek obszaru planu.

Projekt planu (w zakresie wykładanym) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu  od 10 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 23 marca 2021 r. o godzinie 17:00 w Sali OSP w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 828.
W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział z zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie urzędu.

 

UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do sali).

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2  przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 19 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

  Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=1686

  UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zobowiązane
są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Zapisy pod nr telefonu: 22 730-80-03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl  w terminie do 19 marca 2021 r.

Klauzura informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

OGŁOSZENIE