Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

udostępnij

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz.1973, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r. poz. 845), Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia w 2022 r. przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

 

Portal Jakości Powietrza GIOŚ:  https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home