Program „Opieka wytchnieniowa” 2020 – opiekunowie poszukiwani

udostępnij 

 

 

Gmina Stare Babice w 2020 roku przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

W związku z tym podjęto uchwałę Nr XXI/217/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 (Dz. U. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 6874).

W ramach Programu członkom rodzin lub opiekunom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osób z orzeczeniami równoważnymi – niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – zostaną zapewnione usługi opieki wytchnieniowej, które mają czasowo odciążyć te osoby od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnić im czas na odpoczynek i regenerację.

2 lipca 2020 r. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem, której przedmiotem jest  przekazanie Gminie przez Wojewodę w 2020 roku środków z Funduszu Solidarnościowego  w łącznej kwocie 53 328 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.  

Wkład własny Gminy na realizację Programu wynosi  12 672 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/217/2020 Rady Gminy Stare Babice Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, a w związku z tym poszukujemy kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Stare Babice.  

Miejscem wykonywania usług opieki wytchnieniowej będzie miejsce zamieszkania osoby, u której te usługi będą świadczone (na terenie Gminy Stare Babice).

Koszt jednej roboczogodziny za świadczenie usługi opieki wytchnieniowej wynosi 25,00 zł brutto, zgodnie z uchwałą Nr XXI/217/2020 Rady Gminy Stare Babice. Na świadczenie ww. usług zostanie zawarta umowa – zlecenie.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem dot. naboru kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Stare Babice, które znajduje się na stronie:

http://www.bip.stare-babice.eu/p,57,ogloszenia-i-komunikaty

Oferty, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Usługi opieki wytchnieniowej – edycja 2020” na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

05-082 Stare Babice

ul. Rynek 21

lub dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Rynek 21, pierwsze piętro, pok. 28)  w terminie do dnia 24 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21 w godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek  od 8.00 do 16.00

piątek w godzinach od 8.00 do 15.00

tel. (022) 722 90 11

e-mail: gops@stare-babice.waw.pl