Program „Posiłek w szkole i w domu”

udostępnij

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Gminie Stare Babice zostały przyznane środki w formie dotacji celowej na realizację w 2022 roku wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w wysokości 33 768 zł.

Środki będą przeznaczone na dofinansowanie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Pomoc dla odbiorców może być przyznana dla osób posiadających dochód do wysokości 150% kryterium dochodowego, tj. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296):

  1. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, a 150 % to kwota 1164 zł;
  2. kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł, a 150 % to kwota 900 zł.

Wszelkie informacje otrzymają Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul. Rynek 21 pod nr tel. 22 722 90 11 wew. 230 w godz. pracy Ośrodka:

poniedziałek od 8.00 do 17.00
wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00
piątek od 8.00 do 15.00.