Pomoc dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

udostępnij

Gmina Stare Babice przystąpiła do realizacji dwóch programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego: Opieka wytchnieniowa, który będzie u nas już po raz trzeci oraz Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, po raz pierwszy na terenie gminy. Programy są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach. 25 listopada 2021 roku Rada Gminy Stare Babice podjęła dwie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Babice do realizacji programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Opieka wytchnieniowa oraz Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

23 lutego 2022 r. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka wraz ze Skarbnikiem Gminy Mariolą Sarzyńską podpisali z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem dwie umowy na realizację ww. programów: pierwszą, której przedmiotem jest przekazanie środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 176 256 zł na realizację w 2022 roku opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi. Przedmiotem drugiej umowy jest przekazanie z tego samego Funduszu środków w wysokości 284 212,80 zł na realizację w 2022 roku usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Informujemy, że do obu programów szukamy osób chętnych do wykonywania tych usług. Usługi opieki wytchnieniowej, zgodnie z ww. Programem mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu)
2) osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania osoby, u której usługa opieki wytchnieniowej będzie świadczona (na terenie gminy Stare Babice).

Usługi asystencji osobistej, zgodnie z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia,
że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Koszt jednej roboczogodziny za świadczenie usługi opieki wytchnieniowej lub asystencji osobistej wynosi 40 zł brutto. Na świadczenie ww. usług zostanie zawarta odpowiednio umowa zlecenie.
Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starych Babicach przy ul. Rynek 21 w godzinach pracy Ośrodka:
poniedziałek od 8:00 do 17:00;
wtorek–czwartek od 8:00 do 16:00;
piątek w godzinach od 8:00 do 15:00.
tel. (022) 722 90 11 wew. 230
e-mail: gops@stare-babice.pl