Rozbudowa trasy S7- Uchwalenie uchwały w sprawie budowy trasy KZ

udostępnij

W dniu dzisiejszym podczas Sesji Rady Gminy Stare Babice została uchwalona uchwała w sprawie podjęcia współdziałania z miastem stołecznym Warszawą i gminą Izabelin w pracach polegających na przygotowaniu dokumentacji dla budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic Jana Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie.

W 2021 r. w trakcie przygotowywania koncepcji przebiegu drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie okazało się, że ma zostać pominięty węzeł Janickiego, który ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców gminy Stare Babice pozwalając na wygodny i komfortowy wyjazd na trasę S7.

W związku z zaistniałą sytuacją podjęto natychmiastowe działania mające na celu przywrócenie węzła Janickiego w ramach planowanej drogi ekspresowej. Wójt Gminy Sławomir Sumka skierował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismo w sprawie rozbudowy trasy S7 z uwzględnieniem węzła Janickiego, jak i poinformował GDDKiA o przystąpieniu wspólnie z Gminą Izabelin i M. St. Warszawą do opracowania studium komunikacyjnego dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej Mościska z Warszawą (węzeł Janickiego) – korespondencja w załączeniu.

W związku z podjęciem przez Radnych Gminy Stare Babice uchwały zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Stare Babice, Gminą Izabelin i M. St. Warszawą regulujące współpracę przy opracowaniu wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Dokumentacja będzie pierwszym krokiem do dalszego procedowania procesu projektowego jak i późniejszej budowy.

Przedmiotową dokumentacją zostanie objęty odcinek drogi przebiegający przez teren gminy Stare Babice od skrzyżowania ul. Szymanowskiego i Jana Kazimierza w Klaudynie, dalej przebiegający drogą oznaczoną w MPZP jako 22-9KDL oraz dalej w kierunku północnym łącząc się z ul. Żołnierską w Gminie Izabelin. Orientacyjny przebieg trasy wskazuje poniższa mapa. Przebieg trasy będzie podlegał konsultacjom przed wydaniem decyzji środowiskowej.

Projekt uchwały Rady Gminy Stare Babice dostępny jest pod linkiem https://starebabice.bip.net.pl/?a=4882

 

W załączeniu pismo Wójta, stanowisko GDDKiA oraz elementy koncepcji programowej dla przebiegu drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa AK w Warszawie oraz węzła Janickiego (linki otworzą się w nowych oknach):

Pismo Wójta
Stanowisko GDDKiA
Elementy Koncepcji Programowej Kiełpin Trasa-AK w Warszawie
Elementy Koncepcji Programowe węzła Janickiego