Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice”

udostępnij

                                                                                Stare Babice, dn. 15 lutego 2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2021 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr 14/2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 20 stycznia 2021 roku.

  1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2021 roku została złożona jedna oferta –  Fundacji Nasze Szczęścia z siedzibą 05-080 Izabelin, ul. Mościckiego 71, która realizację Programu będzie prowadziła w Klubie Mieszkańca Domu Kultury Stare Babice z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Polna 40.
  2. Fundacja otrzyma środki finansowe na realizację przedmiotowego programu. Za wykonanie jednego kursu (cyklu szkoleniowego) Fundacja Nasze Szczęścia zaoferowała kwotę 5 700,00 zł brutto.
  3. Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację całego programu i przekazana ww. Oferentowi na realizację wyniesie maksymalnie 28 500 zł + 1 000 zł (koszty działań promujących Program), łącznie 29 500 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych).
  4. Planuje się przeprowadzenie maksymalnie 5 kursów, w których (w każdym kursie) będzie mogło wziąć udział od 3 do 6 par uczestników wg kolejności zgłoszeń.
  5. Na realizację zadania Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowę z Oferentem zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o przedmiotowym konkursie.
  6. Realizacja programu rozpocznie się od daty zawarcia umowy i będzie trwać do wyczerpania środków finansowych, jednak nie dłużej niż do 15 grudnia 2021 r.


                         (-) Sławomir Sumka

                     Wójt Gminy Stare Babice