Rozstrzygnięcie konkursu „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice w 2020 rok”

udostępnij

O G Ł O S Z E N I E o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice w 2020 roku” ogłoszonego Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 13 stycznia 2020 roku.

  1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2020 roku została złożona jedna oferta –  Fundacji Nasze Szczęścia z siedzibą 05-080 Izabelin, ul. Mościckiego 71, która realizację Programu będzie prowadziła w Klubie Mieszkańca Domu Kultury Stare Babice z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Polna 40.
  2. Fundacja otrzyma środki finansowe na realizację przedmiotowego programu. Za wykonanie jednego kursu (cyklu szkoleniowego) Fundacja Nasze Szczęścia zaoferowała kwotę 2 910,00 zł brutto.
  3. Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację całego programu i przekazana ww. Oferentowi na jego realizację wyniesie maksymalnie 29 100 zł + 1 000 zł (koszty działań promujących Program), łącznie 30 100 zł brutto.
  4. Planuje się przeprowadzenie maksymalnie 10 kursów, w których (w każdym kursie) będzie mogło wziąć udział od 3 do 6 par uczestników wg kolejności zgłoszeń.
  5. Realizacja programu rozpocznie się od daty zawarcia umowy i będzie trwać do wyczerpania środków finansowych, nie dłużej jednak niż do 15 grudnia 2020 r.
  6. Na realizację zadania Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowę z Oferentem zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o przedmiotowym konkursie.

 

                                 

 

                         (-) Sławomir Sumka

 

                     Wójt Gminy Stare Babice