Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice

udostępnij

Zarządzenie Nr 16/2022

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 2 lutego 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Babice w 2022-2023 r.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1570 z późn.zm.) oraz uchwały XXXIX/423/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 zarządzam, co następuje:

 • 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Babice
w 2022-2023 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2022-2023 r.

 • 2
 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
  z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Babice w 2022-2023 r. wybrana została 1 oferta.
 2. Wartość udzielonej dotacji wynosi 180 000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy zł)
 • 3
 1. W wysokościach wnioskowanych przez Oferentów udzielono jednej dotacji:
 • Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

Nazwa zadania: Rozwój to radość

 • Koszt całkowity realizacji zadania – 260 215 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście piętnaście zł)
 • Udzielona dotacja – 180 000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy zł)
 • 4

Z powodu nieuzyskania minimalnej ilości punktów, wymaganych w ocenie merytorycznej dotacji nie udzielono:

 1. Fundacja Instytut Białowieski

Nazwa zadania: Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”

Koszt całkowity realizacji zadania – 180 000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 180 000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy zł)

 1. Stowarzyszenie Regionalne MAZOWIECKI OGRÓD

Nazwa zadania: Podążamy śladami mazowieckich tradycji kulturowych

Koszt całkowity realizacji zadania – 133 530 zł (sto trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 133 530 zł (sto trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści zł)

 • 5

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

 • 6

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowy z Oferentami.

 • 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

 • 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                               (-) Sławomir Sumka

Zarządzenie Nr 16/2022