Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2024 r.

udostępnij

Zarządzenie Nr 191/2024

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2024 r.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r.  poz. 571) oraz uchwały Nr LXV/702/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice
z organizacjami pozarządowymi i oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 zarządzam, co następuje:

 • 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2024 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 161/2024 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania
w 2024 r.

 • 2
 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
  z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2024 r. wybrana została 1 oferta.
 2. Wartość udzielonej dotacji wynosi 12 000 zł (dwanaście tysięcy zł), co stanowi 80 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie Gminy Stare Babice w 2024 r.
 • 3
 1. W wysokościach niższych niż wnioskowane przez Oferentów udzielono jednej dotacji:
 • Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich

Nazwa zadania: IV Rodzinny Piknik Misyjny w Centrum Misji Afrykańskich

Koszt całkowity realizacji zadania – 22 400 zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta zł)

Wnioskowana dotacja – 15 000 zł (piętnaście tysięcy zł)

Propozycja dotacji – 12 000 zł (dwanaście tysiące zł);

 1. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, jest złożenie skorygowanej oferty.
 2. Korektę należy złożyć poprzez generator ofert konkursowych
  w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/#/Urzad/Dep/818
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2024 r. oraz przed podpisaniem umowy złożyć oświadczenie, potwierdzające gotowość do realizacji wybranego zadania.
 3. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie uznaje się,
  że Oferent nie wyraża zgody na zmniejszenie dotacji i wycofuje swoją ofertę.
 • 4

Z powodu nieuzyskania minimalnej ilości punktów, wymaganych w ocenie merytorycznej dotacji nie udzielono:

 1. Fundacji Ogarniająca rodzinne Tematy pod nazwą „FORT

Nazwa zadania: Grupa wsparcia dla mam „Urodziłam życie” oraz zajęcia dla rodziców „Dzień dobry, dziecko!”

Koszt całkowity realizacji zadania – 18 180 zł (osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt tysięcy zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 15 000 zł (piętnaście tysięcy zł)

 1. Fundacji na rzecz Rekreacji, Aktywności, Mobilności i Edukacji

Nazwa zadania: Mom speaks English

Koszt całkowity realizacji zadania – 8 400 zł (osiem tysięcy czterysta zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 5 400 zł (pięć tysięcy czterysta zł)

 1. Fundacji info

Nazwa zadania: (Nie)widzialni w Starych Babicach – 2024

Koszt całkowity realizacji zadania – 7 250 zł (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 7 250 zł (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł)

 • 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                         

                                                                                                          Wójt

                                                                                                          (-) Sławomir Sumka