Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

udostępnij

Zarządzenie Nr 56/2021
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 2 marca 2021 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice
z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
z terenu Gminy Stare Babice w 2021 r.
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1570) oraz uchwały XXIV/259/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 zarządzam, co następuje:

 

§1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Babice w 2021 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2021 r.

 

§2

 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Babice w 2021 r. wybranych zostało 5 ofert.
 2. Wartość udzielonych dotacji wynosi 135 920 000 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł), co stanowi 99,94 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie Gminy Stare Babice w 2021 r.

 

§3

 1. W wysokościach wnioskowanych przez Oferentów udzielono czterech dotacji:
 • Krajowemu Stowarzyszeniu „Przyłącz się do nas”

Nazwa zadania: Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi z Gminy Stare Babice

 • Koszt całkowity realizacji zadania – 11 000 zł (jedenaście tysięcy zł)
 • Udzielona dotacja – 6 000 zł (sześć tysięcy zł)
 • Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Kotwica”

Nazwa zadania: Świetlica środowiskowa Wszędobylscy w Borzęcinie Dużym – dożywianie dzieci

 • Koszt całkowity realizacji zadania – 3 540 zł (trzy tysiące pięćset czterdzieści zł)
 • Udzielona dotacja – 3 340 zł (trzy tysiące trzysta czterdzieści zł)
 • Fundacji „Ruszyć z kopyta”

Nazwa zadania: Hipoterapia dla dzieci z Gminy Stare Babice 2021

 • Koszt całkowity realizacji zadania – 26 190 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt zł)
 • Udzielona dotacja – 21 000 zł (dwadzieścia jeden tysięcy zł)
 • Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

Nazwa zadania: Rozwój to radość

 • Koszt całkowity realizacji zadania – 257 212 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwanaście zł)
 • Udzielona dotacja – 85 580 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt zł)

 

 

§4

 

 1. W wysokościach niższych niż wnioskowane przez Oferentów udzielono 1 dotacji:

Stowarzyszeniu „Nasz Dom-Godne Życie” w Starych Babicach

Nazwa zadania: Gmina Stare Babice – miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

 • Koszt całkowity realizacji zadania – 30 885,80 zł (trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć 80/100 zł)
 • Wnioskowana dotacja – 24 802,36 zł (dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwa 36/100 zł)
 • Udzielona dotacja – 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy zł)
 1. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, jest złożenie skorygowanej oferty.
 2. Korektę należy złożyć poprzez generator ofert konkursowych
  w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/strona.
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 r. do godziny 15:00 oraz przed podpisaniem umowy złożyć oświadczenie, potwierdzające gotowość do realizacji wybranego zadania.
 3. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie uznaje się, że Oferent nie wyraża zgody na zmniejszenie dotacji i wycofuje swoją ofertę.

 

§5

 

Z powodu nieuzyskania minimalnej ilości punktów, wymaganych w ocenie merytorycznej dotacji nie udzielono:

 1. Fundacja Instytut Białowieski

Nazwa zadania: Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”

Koszt całkowity realizacji zadania – 120 000 zł (sto dwadzieścia tysięcy zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 100 000 zł (sto tysięcy zł)

 1. Fundacja ADRA Polska

Nazwa zadania: Grupa Wsparcia dla mieszkańców Gminy Stare Babice

Koszt całkowity realizacji zadania – 17 390 zł (siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 13 730 zł (trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści zł)

 1. Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego

Nazwa zadania: Akcja Rehabilitacja

Koszt całkowity realizacji zadania – 22 300 zł (dwadzieścia dwa tysiące trzysta zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 22 000 zł (dwadzieścia dwa tysiące zł)

 

 

§6

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

 

§7

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowy z Oferentami.

 

§8

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

 

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                       Wójt

                                                                                               (-) Sławomir Sumka

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Babice Nr 56/2021 z dnia 2 marca 2021 r.