Rozstrzygnięto konkurs na realizację programu bezpłatnych szczepień

udostępnij

Stare Babice, dn.  02 września 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E 

o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego

w dniu 12 sierpnia 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice Nr 165/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” w 2022 roku.

 

  1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” w 2022 roku wpłynęła i została wybrana tylko jedna oferta.
  2. Jest to oferta NZOZ Medicor – Centrum Zdrowia Izabela Zawada–Drynkowska z siedzibą Feliksów, ul. Stołeczna 145, 05-083 Zaborów – punkt szczepień zlokalizowany w Przychodni w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 818 – na wykonanie maksymalnie 200 szczepień dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia; cena wykonania jednego szczepienia wynosi 60,00 zł brutto.
  3. Oferent otrzyma środki finansowe w wysokości 12 000 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na realizację ww. programu.
  4. Realizacja „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” rozpocznie się od 10 września 2022 r. i będzie trwać do wyczerpania limitu szczepień, jednak nie później niż do 15 grudnia 2022 r.
  5. Na realizację zadania Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowę z Oferentem.

 

 

                                    

 

                                 Wójt Gminy Stare Babice

                                     (-) Sławomir Sumka