Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

udostępnij

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia:
23.02.2021 r. godz. 8.00

Przewidywany czas trwania ryzyka:
Od godz. 8.00 dnia 23.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 23.02.2021 r.

Przyczyny:
W
arunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Obszar ryzyka:
D
otyczy całego województwa mazowieckiego.

Zalecane środki ostrożności:
– ogranicz przebywanie na otwartej przestrzeni,
– ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
– ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
– unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku, piecyku kominkowym, piecyku ozdobnym.

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń:
• zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,
• zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej,
• czasowe zawieszenie uciążliwych prac budowlanych powodujących powstawanie emisji powierzchniowej,
• kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,
• kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin,
• kontrole czystości dróg wyjazdowych z terenów prowadzonych inwestycji (budów).