Samorząd Województwa Mazowieckiego wesprze Młodzieżową Radę Gminy

udostępnij

Gmina Stare Babice otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 9 000 zł (90% kosztów) na realizację inicjatywy zgłoszonej przez Młodzieżową Radę Gminy Stare Babice w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.

Przedmiotem dofinansowania jest organizacja Forum Mazowieckich Rad Młodzieżowych. Zadanie kierowane jest do członków wszystkich Młodzieżowych Rad Gmin/powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, którzy reprezentują głos młodzieży i dbają o jej interesy na poziomie gminy/powiatu/dzielnicy oraz do ich opiekunów. Z uwagi na charakter i cele działalności MRG Stare Babice odbiorcami zadania będą również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza reprezentujących interesy dzieci i młodzieży.
Zadanie skierowane jest do wszystkich Młodzieżowych Rad Gmin/powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy oraz ich opiekunów. Celem wydarzenia jest integracja środowiska młodzieżowych radnych, wymiana doświadczeń oraz podniesienie kompetencji członków MRG i ich opiekunów. Podczas forum poruszona zostanie m.in. tematyka celu działa MRG, roli młodzieżowego radnego, jego praw i obowiązków, sposobów usprawnienia pracy młodzieżowych rad, współpracy między radami, zwiększenia rozpoznawalności rad w środowisku lokalnym, szans i wyzwań stojących przed radami. Z uwagi na charakter i cele działalności Młodzieżowej Rady Gminy do uczestnictwa w Forum zaproszeni zostaną również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza reprezentujących interesy dzieci i młodzieży. Pomysłodawcą forum jest Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice która będzie gospodarzem tego wydarzenia