Spotkanie w ramach projektu „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”

udostępnij

Dziś, 25.02.2020 r., odbyło się pierwsze spotkanie w ramach przyznanego grantu w projekcie Wspólna przestrzeń- partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach, realizowanego przez Fundację Sendzimira. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści z zakresu urbanistyki, architektury oraz konsultacji społecznych reprezentujący fundację – Agnieszka Czachowska, Maria Skotnicka oraz Michał Stangel. Z ramienia Gminy Stare Babice w spotkaniu uczestniczyli Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Tomasz Szuba, przedstawiciele Referatu Planowania Przestrzennego kierownik Damian Siembida i Sylwia Kajdan oraz kierownik Zespołu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Beata Tuzimek.

Współpraca pomiędzy gminą, a fundacją dotyczy realizacji pogłębionych konsultacji społecznych podczas prowadzonej procedury zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice. Fundacja podczas tej procedury będzie wspierała gminę zarówno merytorycznie, jak i finansowo.

Podczas pierwszego, ale już bardzo owocnego spotkania udało się wstępnie wypracować cele działań, harmonogram prac oraz techniki ich realizacji. Podczas kolejnych spotkań realizowane będą dalsze etapy procedury, przy udziale projektantów oraz mieszkańców gminy.