Stypendium i zasiłek w roku szkolnym 2022/2023

udostępnij

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zgodnie z:

 • ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915  z późn. zm.)
 • ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268  z późn. zm.)
 • uchwałą Nr XII/111/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 12080) w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, udzielana jest uczniom pomoc materialna.

Świadczeniami pomocy materialnej są:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny.

STYPENDIUM SZKOLNE

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie od 01 do 15 września 2022 roku.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz.1915 z późn. zm.)

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto, zgodnie z § 1 pkt 1 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniowi klasy zerowej,
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Stare Babice,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U 2021 r. poz. 615 z późn. zm.)

 

Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21, (pok. 12  oraz  pok. 13), w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00

piątek od 8:00 – 15:00

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mieszkają na terenie Gminy Stare Babice;
 • w rodzinie danego ucznia zaistniało zdarzenie losowe ( śmierć członka rodziny, pożar, powódź, kradzież).

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Do pobrania: