Świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

udostępnij

Przekazujemy Państwu broszurę informacyjną w zakresie obejmowania ochroną obywateli Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju opracowaną przez Agencję UE ds. Azylu (European Union Agency for Asylum) oraz MSWiA w porozumieniu z pozostałymi właściwymi merytorycznie resortami.

Broszura do pobrania dostępna jest pod linkiem https://stare-babice.pl/wp-content/uploads/2022/07/Broszura-informacyjn.pdf Aktualnie dostępna jest w języku angielskim. Wkrótce ukaże się również w wersji ukraińsko- oraz rosyjskojęzycznej. Więcej szczegółów znaleźć można także na stronie: EUAA Response to the War in Ukraine | European Union Agency for Asylum (europa.eu)  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przysługuje świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w przypadku, kiedy obywatel Ukrainy:
1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Świadczenie, o którym mowa wyżej:

  • pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
  • pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
  • pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
  • pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.