Szkoły i Przedszkola w Gminie Stare Babice od 1 września 2020 r.

udostępnij

Placówki oświatowe w gminie Stare Babice od 1 września 2020 r. przyjmują tradycyjną formę kształcenia.

Edukacja przedszkolna i szkolna odbywać się będzie zgodnie z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu i ramowym planem zajęć (planem lekcji) w szkole.

W placówkach wprowadzono procedury bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi GIS MZ i MEN dla uczniów, rodziców, nauczycieli i osób zewnętrznych.

Zgodnie z wytycznymi :

 

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
    w warunkach domowych lub w izolacji.
  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  • Rodzice dzieci z objawami typu kaszel, katar o podłożu alergicznym będą zobowiązani przedłożyć stosowne zaświadczeniem lekarskie o alergii występującej u ucznia.

Dyrektorzy szkól i przedszkoli opracowują i aktualizują na bieżąco wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych o czym będą informować rodziców.