Trwa głosowanie na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

udostępnij

Do 14 maja 2023 r. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego – mogą zagłosować na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Jak zagłosować?

  • Głosowanie jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu mrdpp.mazovia.pl ,
  • zagłosować można tylko raz i oddać cztery głosy na czterech kandydatów z opublikowanej listy kandydatów,
  • z listą kandydatów można zapoznać się tutaj,
  • osoba głosująca (czyli osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danej Organizacji) zostanie poproszona o podanie nazwy Organizacji, miejsca działania (nazwy powiatu), numeru Krajowego Rejestru Sądowego lub innego numeru właściwej ewidencji oraz numeru telefonu komórkowego. W przypadku organizacji/podmiotu, którego dane nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, oddając głos należy przesłać dokument potwierdzający osobowość/zdolność prawną, zawierający informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby,
  • na podany numer telefonu komórkowego zostanie wysłany indywidualny kod niezbędny do oddania głosu na platformie.

Wyniki głosowania:

  • Wyniki głosowania opublikowane zostaną na stronach internetowych: mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.mrdpp.mazovia.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  • przedstawicielem sektora pozarządowego w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego z danego podregionu zostaje osoba, która w wyniku głosowania uzyska największą liczbę ważnych głosów spośród wszystkich osób kandydujących w danym podregionie,
  • lista rankingowa zostanie przekazana Marszałkowi, który następnie w drodze zarządzenia, powoła Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

 

Dodatkowych informacji w sprawie udziela pracownik Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych,  Marzena Kuchta, tel. 22 437 94 74, e-mail: marzena.kuchta@mazovia.pl.

Lista kandydatów do pobrania