Interpelacje i zapytania radnych

Art. 24 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1342, 2500):

6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Rok 2018

Zapytanie radnego Remigiusza Fijołka z dnia 21 grudnia 2018 r. wraz z udzieloną odpowiedzią

Rok 2019

Zapytanie radnej Marty Pamięty z dnia 8 stycznia 2019 r. wraz z udzieloną odpowiedzią

Uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie radnej Marty Pamięty z dnia 8 stycznia 2019 r.

Zapytanie radnej Marty Pamięty z dnia 25 stycznia 2019 r. wraz z udzieloną odpowiedzią

Zapytanie radnego Remigiusza Fijołka z 12 lutego 2019 r. wraz z udzieloną odpowiedzią

Zapytanie radnego Remigiusza Fijołka z 13 lutego 2019 r. wraz z udzieloną odpowiedzią

Interpelacja radnego Remigiusza Fijołka z 10 kwietnia 2019 r. wraz z udzieloną odpowiedzią

Zapytanie radnego Remigiusza Fijołka z 11 kwietnia 2019 r. wraz z udzieloną odpowiedzią

Interpelacja radnego Remigiusza Fijołka z 2 lipca 2019 r. wraz z udzieloną odpowiedzią 

Interpelacja radnej Marty Pamiety z 28 sierpnia  2019 r. wraz z udzieloną odpowiedzią