Weryfikacja umów na odbiór nieczystości

udostępnij

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Stare Babice. Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy: https://stare-babice.pl/wp-content/uploads/2022/03/Rejestr-Dzialalnosci-Regulowanej-18-03-2022.pdf.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy oraz inne instytucje.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba że umowa najmu stanowi inaczej.

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Stare Babice, że jeżeli do tej pory nie zawarli takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Przedsiębiorcom nieposiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych grozi kara grzywny.

W celu uniknięcia ewentualnej kontroli w ww. zakresie należy przesłać aktualną umowę oraz dowody uiszczania opłat za te usługi na adres poczty elektronicznej: odpady@stare-babice.pl.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, pokój nr 10 (parter), tel. 22 730 80 12 lub 22 730 80 90.