Wspólne posiedzenie Komisji 25 maja 2021 r.

udostępnij

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.)
zwołuję w trybie zdalnym wspólne posiedzenie Komisji
w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 14:00

 

Tematem posiedzenia będzie:
1. Omówienie projektów uchwał do XXXIV sesji Rady Gminy Stare Babice.
2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020.
3. Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Babice sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Stare Babice za 2020 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Henryk Kuncewicz

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468
Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice).

OGŁOSZENIE