Wspólne posiedzenie Komisji w trybie zdalnym – 9 czerwca 2020 r.

udostępnij

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 6670) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875)

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w trybie zdalnym wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się 9 czerwca 2020 r. o godz. 13:00

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019.
  2. Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
    w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Babice sprawozdaniu
    z wykonania budżetu gminy Stare Babice za 2019 rok.
  3. Omówienie sprawozdania finansowego gminy Stare Babice za rok 2019.