Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do najmu

udostępnij

 W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność  Gminy została przeznaczona do najmu.

 

Opis i położenie

 

Blizne Łaszczyńskiego

część działki gruntowej  niezabudowanej

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

WA1P/00085009/9
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 297/35
Powierzchnia nieruchomości  280  m,  z czego  161 m2 przeznaczono do najmu
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice
Nr XXVIII/284/17 z dnia 30 marca 2017 r., przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została pod drogę o symbolu 11KDL.
Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w najem  na 1 rok
Wysokość  czynszu miesięcznego Miesięczna  stawka czynszu netto – 113  zł. Kwota czynszu będzie powiększona o podatek  od towarów      i usług VAT, ustalony według obowiązującej stawki.
Warunki zmiany wysokości czynszu Czynsz wzrasta zgodnie z wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i według zasad obliczania tego wskaźnika, za okresy miesięczne.
Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu Opłaty miesięczne, płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Uwagi Umowa może być wypowiedziana przez Wynajmującą  z zachowaniem 1 miesięcznego  terminu wypowiedzenia w przypadku gdy przedmiot najmu  będzie niezbędny na cele szczególnie ważne dla gospodarki Gminy lub zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.