Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

udostępnij

Załącznik do zarządzenia nr 154/2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 lipca 2021 r.

WYKAZ

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. , poz. 11, 234, 815)
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Opis i położenie Lipków

nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona przy ulicy Jakubowicza

Powierzchnia nieruchomości 1875 m2
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej WA1P/00074916/0
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 26/3
Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena nieruchomości w zł 1 030 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion trzydzieści tysięcy, 00/100) netto + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT
Uwagi Dostęp nieruchomości do drogi gminnej zapewniony jest poprzez służebność gruntową opisaną w dziale III KW WA1P/00054238/7