Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Gminy Stare Babice

udostępnij

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wykaz dwóch nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Babice do oddania w najem. 

 

  1. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Babice  położonej w obrębie geodezyjnym  Blizne Łaszczyńskiego przeznaczonej do najmu:

 

Opis i położenie

 

Blizne Łaszczyńskiego

część działki gruntowej  niezabudowanej

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

WA1P/00085009/9
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 297/35
Powierzchnia nieruchomości  280  m,  z czego  161 m2 przeznaczono do najmu
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice
Nr XXVIII/284/17 z dnia 30 marca 2017 r., przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została pod drogę o symbolu 11KDL.
Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w najem  na 1 rok i 7 miesięcy
Wysokość  czynszu miesięcznego Miesięczna  stawka czynszu netto – 129,30 zł. Kwota czynszu będzie powiększona o podatek  od towarów      i usług VAT, ustalony według obowiązującej stawki.
Warunki zmiany wysokości czynszu Począwszy od 1 stycznia 2024 r. czynsz  będzie wzrastał każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu Opłaty miesięczne, płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Uwagi

Umowa może być wypowiedziana przez Wynajmującą  z zachowaniem 1 miesięcznego  terminu wypowiedzenia w przypadku gdy przedmiot najmu  będzie niezbędny na cele szczególnie ważne dla gospodarki Gminy lub zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

    2. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Babice  położonej w obrębie geodezyjnym  Stare Babice przeznaczonej do najmu:

 

 

Opis i położenie

 

Stare Babice

nieruchomość  gruntowa, niezabudowana

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

WA1P/00124765/2
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 559/4
Powierzchnia nieruchomości  751 m, z czego 113 mprzeznaczono do najmu
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice
Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca  2011 r., przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została pod teren mieszkaniowo usługowy o symbolu MU.
Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w najem  na 1 rok
Wysokość  czynszu miesięcznego Miesięczna  stawka czynszu netto – 154,04  zł. Kwota czynszu będzie powiększona o podatek od towarów               i usług VAT, ustalony według obowiązującej stawki.
Warunki zmiany wysokości czynszu Począwszy od 1 stycznia 2024 r. czynsz  będzie wzrastał każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu Opłaty miesięczne, płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Uwagi Umowa może być wypowiedziana przez Wynajmującą  z zachowaniem 1 miesięcznego  terminu wypowiedzenia w przypadku gdy przedmiot najmu  będzie niezbędny na cele szczególnie ważne dla gospodarki Gminy lub zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.