Wykaz w sprawie dzierżawy działki gminnej

udostępnij

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność  Gminy została przeznaczona do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Opis i położenie

 

Latchorzew

działka gruntowa  niezabudowana,
 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

WA1P/00061712/6
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 206
Powierzchnia nieruchomości  12607 m2 – do dzierżawy przeznaczono 7000 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice Nr VIII/55/11  z dnia 30 czerwca 2011 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem ZP/US1 – zieleń urządzona, sport i rekreacja. Działka jest niezabudowana  i nieogrodzona.
Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w dzierżawę na okres 5 lat
Wysokość  czynszu Roczna stawka czynszu brutto – 600 zł
Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu 21 od otrzymania faktury
Uwagi Umowa może być rozwiązana za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku niezbędnej przydatności działki na cele własne gminy.